Perekonna harta

Mis on perekonna harta?

Pereettevõtte pikaajalise tegutsemise vältel võivad kerkida mitmed väljakutsed pere ning äri ühildamise osas. Need väljakutsed kasvavad koos pereettevõtte laienemisega ning tipnevad põlvkonnavahetuste ajal. Vaid väike osa pereettevõtetest suudab kesta kolmandasse ning neljandasse põlvkonda. Seejuures ohustavad kestlikkust pigem peresisesed konfliktid kui välised mõjud. Pikaajalisi ettevõtteid eristavad teistest selged ühised väärtused nagu professionaalsus, koostöö ja läbipaistvus ning mida kantakse edasi läbi mitmete põlvkondade.

Nende väärtuste praktiliseks elluviimiseks, säilitamiseks ning edasiandmiseks on paljud pereettevõtted sõlminud perekonna harta. Harta on kirjalik dokument, milles pereettevõtte liikmed lepivad kokku pere ja ettevõtet suunavates väärtustes ning põhimõtetes. Samuti määratletakse hartas ettevõtte strateegilised eesmärgid ning ettevõtte omanduse ja haldamisega seotud otsuste vastuvõtmise protseduuri.

Kas meil on perekonna hartat vaja?

Enne harta sõlmimist toimib pereettevõte ühelt poolt ettevõtlusalaste õigusaktide ning teiselt poolt kirjutamata peresiseste kokkulepete alusel. Kuigi ka neil reeglitel on ettevõttes oma roll, ei pruugi nad täita kõiki ettevõtte pikaajalisi vajadusi. Õigusaktide paindumatus ning kirjutamata reeglite vääriti mõistmine võivad raskendada pereettevõttes tekkinud konfliktide aegsat ja tulemuslikku lahendamist.

Perekonna harta võimaldab ühised väärtused ja toimimise selgelt kokku leppida ning nendest ettevõtte tegevuses ühiselt lähtuda. Seega on harta vahend pere kaitsmiseks äris, põhinedes selgusel ja konsensusel. Teiste riikide kogemused kinnitavad harta praktilist väärtust. Näiteks Saksamaal on harta sõlminud pereettevõtted majanduslikult edukamad, otsustusvõimelisemad ning pereliikmete poolt kõrgemalt väärtustatud.

Mida perekonna harta sisaldab?

Hartas lepitakse kokku olulisemates küsimustes, mis võivad mõjutada ettevõtte pikaajalist toimimist ja arengut. Täpne sisu sõltub konkreetse pere ja ettevõtte omapäradest. Järgnevalt on toodud näitlik nimekiri levinumatest hartas sisalduvatest punktidest.

 • Mis on pere visioon, missioon ja väärtused?
 • Mis on pereettevõtte strateegilised eesmärgid?
 • Millised on pereettevõtte organid (nt. äriühingu nõukogu ja üldkoosolek vs perenõukogu ja üldkoosolek) ning kuidas need toimivad?
 • Millised on juhatuse ning juhtide roll, volitused ning vastutus?
 • Millistel alustel ja kuidas käib uute liikmete lisandumine pereettevõttesse?
 • Millistel alustel tasustatakse liikmeid pereettevõttesse panustamise eest?
 • Kuidas lahendatakse pereettevõttega seotud konfliktid liikmete vahel?
 • Kuidas korraldatakse pereettevõtte üleandmine põlvkonnavahetuses?

Millal peaksime perekonna harta koostama?

Harta loomine on võimalik igal ajal pereettevõtte tegevuse vältel. Samas soovitavad eksperdid harta koostada esimesel võimalusel. Praktikas tehakse seda eelkõige enne olulisemaid otsuseid või põlvkonnavahetust, et valmistuda pereettevõtte üleandmiseks järglastele. Seejuures tuleb arvestada, et harta koostamine võib võtta eeldatust rohkem aega, ulatudes teatud juhtudel aasta või isegi mitmeni.

Kuidas toimub perekonna harta koostamise protsess?

Enne harta kirjutamist tasub luua ühine arusaam pere väärtustest ning pikaajalistest ootustest ettevõtte osas. Selline ühtne vaade toetab täpsemate küsimuste lahendamist edasises etapis.

Harta koostamiseks tasub varuda aega ja kannatust. Algsest ideest lõpliku kokkuleppeni jõudmine võib vajada mitut perekonna kohtumist.

Perekonna harta koostatakse ning kiidetakse heaks ühiselt kõikide perekonna liikmete poolt. Konsensuslikkus tagab harta kooskõla kogu pere väärtustega ning tekitab harta osas ühise omanikutunde. Selline lahendus lähtub põhimõttest, et  harta koosneb pigem ühiselt kokkulepitud reeglitest kui alluvatele täitmiseks antud juhistest.

Harta koostamisse võib kaasata ettevõtte välise vahendaja, kes toetab protsessi vastava oskusteabega ning kelle erapooletus võimaldab lahendada võimalikke konflikte koostamisprotsessis.

Perekonna harta on elav dokument. Pereettevõtte tegutsemise jooksul toimub erinevaid muutuseid: peresse lisandub inimesi ning põlvkonnavahetused toovad endaga kaasa uuendused juhtide väärtustes. Seega tasub hartat regulaarselt koos perega üle vaadata ning vajadusel uuendada. Hea võimaluse selleks võib anda iga-aastane perekonna strateegiakoosolek.

Millises vormis perekonna harta sõlmitakse?

Harta sõlmitakse kirjalikult, et lihtsustada kokkuleppe järgimist ning säilitada seda kasutamiseks tulevastele liikmetele.

Eesti kogemus

Mitmed Eesti ettevõtjate perekonnad (sh EPEL-i liikmed) on aru saanud perekonna harta vajalikkusest ja olulisusest põlvkonnavahetusel, pereettevõtte edasises arengus ning jätkusuutlikkuses. Seega on perekonna harta mitmetel perekondadel juba sõlmitud ning hea meelega jagatakse kogemusi ka teistega.

Kuidas edasi?

Kui tunned, et sooviksid teemast rohkem teada saada või hakata koostama perekonna hartat, siis saame pakkuda selle osas omapoolset professionaalset tuge nii kogemuste jagamise kui harta koostamise osas.

Võta ühendust:

   Tanel Tark

 •    Advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat
 •    Mitmete perekonna hartade koostamise kogemus

   +372 5104541

   tanel.tark@tark.legal

Urmas Isok

 • Eesti Pereettevõtjate Liidu asutaja president 2014
 • Pereettevõtja kogemus alates 1990
 • Sertifitseeritud ettevõtlus „coach“
 • Mitmete perekonna hartade koostamise kogemus

+372 5090690

urmas.isok@idealbaltic.eu